Our Team

Administrative Team

Principal:  Radha Devi Shrestha

Vice Principal: Er. Suresh Banshi Thakuri

Administrative Chief: Shailendra Shrestha

Finance Manager: Shovana Shrestha

Accountant: Manju Maharjan

Exam Section: Netra Bahadur Budha

Librarian: Netra Buda

Security Guard: Ashok Khadka

Office Helper: Mohan Bhujel

 

Teaching Faculties:

Er. Suresh Banshi Thakuri (Lecturer)

Er. Sudhir Niroula (Lecturer)

Er. Bharat Bista (Asst. Lecturer)

Er. Kamal Bista (Asst. Lecturer)

 Part Time Teaching Faculty:

Dinesh Bashyal (Computer)

Prakash Bahadur Adhikari (Soil and Foundation Engineering)

Gopal Shah (Management)

Rajan Acharya (Physics)

Santosh Ranabhat (Mathematics)

Shree Krishna Dangol (Chemistry)

Om Bhushal (Nepali)

Jiban Khatri (Workshop)